Handelsbetingelser

1.1

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for Lottehornstrup.dk salg og levering af serviceydelser inden for content marketing til erhvervskunder.

1.2 

Enhver aftale om levering af serviceydelser fra Mig sker på bagrund af disse salgs- og leveringsbetingelser. Betingelserne udgør sammen med Mit tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om Mit salg og levering af serviceydelser til Dig og er bindende for alle aftaler mellem Os. Betingelser udarbejdet og fremsendt af Dig udgør ikke en del af Vores indgåede aftale, med mindre der foreligger en udtrykkelig skriftlig bekræftelse på det, fra min side.

2: Aftalens indgåelse

2.1

Jeg bliver tidligst forpligtet af min ordrebekræftelse (mail med udspecificeret aftale), når tilbuddet er skriftligt godkendt af dig. Jeg er berettiget til, at tilbagekalde fremsendte ordrebekræftelse op til 14 dage før aftales påbegyndes.

2.2

Når Du har modtaget en ordrebekræftelse fra Mig og bekræftet den, har du accepteret Mit fremsendte tilbud.

3: Serviceydelser

3.1

Hvor dine loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes til Mig senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Ved forløb gives adgangen under introsamtalen.

4: Priser

4.1

Alle priser er angivet ekskl. moms. og i DKK.

4.2

Når der tegnes et abonnement, er abonnementet bindende til den igangværende måned og måneden efter. Derudover er der ingen binding. Enkeltstående opgaver til fast pris faktureres ved aftalens indgåelse og opgaven påbegyndes derefter. Ved køb af forløb faktureres du umiddelbart efter introsamtalen til forløbet.

4.3

I tilfælde af prisstigninger varsler jeg 1. måned før de nye priser træder i kraft. Dette gælder kun for abonnementsaftaler og timekøb.

5: Betalingsbetingelser

5.1

Der faktureres forud for udført arbejde ved indgåelse af aftale om abonnement, eller fastpris aftale.

5.2

Betaling af fakturaer skal altid ske senest 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem os.

5.3

Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 8% p.a.

6: Levering

6.1

Jeg leverer senest til den tid, der fremgår af Min ordrebekræftelse. Jeg har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre Vi har aftalt andet.

6.2

Ved levering af løbende ydelser, kan Du ikke hæve aftalen ved forsinkelse, medmindre Jeg ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter, at Du har modtaget ordrebekræftelsen.

7: Garanti 

7.1 

Virksomheden garantere ikke for effekten af leverede serviceydelser.

  1. Opsigelse

8.1

Såfremt der er indgået aftale om levering af løbende ydelser, har vi begge mulighed for, til at opsige aftalen med 1 måneders varsel til udgangen af en måned. Fastprisaftaler og forløb kan ikke opsiges.

9: Misligholdelse

9.1

Hvis du som kunde væsentlig misligholder aftalen, og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage, efter  Jeg har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er Jeg berettiget til straks at hæve aftalen.

9.2

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:

a) Din manglende betaling,

b) Din ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 6.1

c) Øvrige hindringer, som kan tilregnes Dig og som forhindrer virksomheden i at opfylde aftalen

9.3

I tilfælde af Din misligholdelse af aftalen, er Jeg, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt, uden at Jeg er forpligtet til at levere min modydelse.

10: Dine konti

10.1

I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil Jeg lade Google Ads konti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Du forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret Mig i andet.

11: Ansvar

11.1

Jeg kan ikke gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

11.2

Jeg kan ikke holdes erstatningsansvarlig for Din anvendelse af et søgeord i Dine kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder. Det er således alene Dig, der er ansvarlig for, om dine valgte søgeord krænker tredjemands rettigheder.

11.3

Jeg er berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11.4

Jeg er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Mine forpligtelser, hvis Jeg kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Min kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, brand, strejke, lockout, hackerangreb, myndighedspålæg, epidemi-/pandemi udbrud, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse. I så fald er Jeg berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende. Så snart hindringen er ophørt, er vi begge forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger beretiger os begge at træde tilbage fra aftalen.

12: Fortrolighed

12.1

De mellem Os udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt. Jeg er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde mine leveringsforpligtelser. Du er ikke berettiget til at viderebringe, bruge eller sætte andre i stand til at bruge oplysninger om Mig uanset art, som ikke er offentlige tilgængelige. 

13: GDPR

13.1

Jeg udbeder mig i forbindelse med udførelse af en indgået aftale nødvendige oplysninger om login til e-mail og andre konti med persondata. Disse informationer behandles i overensstemmelse med Min databehandleraftale og privatlivspolitik, og bruges udelukkende til behandling af ordren. Kunden har ret til at få indsigt i, rette og slette den data, som Jeg opbevarer, samt få data udleveret i digital form. 

13.2

Jeg er ikke ansvarlig for Din overholdelse af persondatalovgivningen herunder på dine online platforme. 

14: Lovvalg og voldgift

14.1

Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved byretten i Aalborg.